1. Chuẩn bị giấy đầu vào
1. Chuẩn bị giấy đầu vào
2. Công đoạn Cắt giấy in và cắt nhãn thành phẩm
2. Công đoạn Cắt giấy in và cắt nhãn thành phẩm
3. Công đoạn in
3. Công đoạn in
3. Công đoạn in
3. Công đoạn in
4. Công đoạn tráng phủ tự động:
4. Công đoạn tráng phủ tự động:
Tráng verni thủy tính, verni UV, verni nhiệt
4. Công đoạn tráng phủ tự động:
4. Công đoạn tráng phủ tự động:
Cán màng OPP bóng, OPP mờ
4. Công đoạn tráng phủ tự động:
4. Công đoạn tráng phủ tự động:
Cán láng (calendaring)
5. Công đoạn ép kim - dập nổi
5. Công đoạn ép kim - dập nổi
6. Công đoạn bế hộp
6. Công đoạn bế hộp
7. Công đoạn dán hộp
7. Công đoạn dán hộp
8. Công đoạn kiểm phẩm
8. Công đoạn kiểm phẩm